Location
South Wales
Department
Learning and Practice (L&P)
Advertising Salary
from £62 - £161 per day (depending on role & location)
Careers Site Advertising End Date
31 Aug 2022
HoursHours Per Week:
0

About The Role

Locations: Powys, Wales
Days: Mon – Friday
Hours: 8.30am – 4.30pm Full Day, Half Day 8.30am -12pm (AM), Half Day 1pm – 4.30pm (PM)
Availability : Flexible - days and hours which suit your availability. Please note this is flexible bank cover work and will be on a zero hours contract basis.

We are particularly keen to receive applications from bilingual (Welsh/English) speakers.

Are you a qualified Counsellor, Psychotherapist or Therapist looking to work with young people as a Mental Health Practitioner?

Are you also dynamic, able to work proactively and looking for a varied, stimulating and rewarding role?

We are recruiting staff to provide therapeutic support to children and young people within the Powys local authority area, where we are a registered service provider.  This work could be delivered either in person or online.  You will work within Place2Be’s therapeutic model which involves undertaking an assessment and formulation process for all referrals received.  If counselling is indicated as an appropriate intervention, we provide up to ten sessions, reviewing at 7 and with the possibility of extension if clinically appropriate. 

This role will also entail an element of systemic working and developing positive working relationships with other professionals in the area. 

If your application is successful and you join our Staff Bank you may be called upon at short notice, on your available days to deliver services in line with identified and agreed need.

Diversity and Inclusion 

Place2Be is committed to equal opportunities and anti-discrimination practices and we positively encourage applications from all sections of the community. We are particularly interested in attracting applications from applicants from diverse groups.

Additionally, for our clinical roles we are particularly keen in attracting male candidates to reflect the diversity of the partner schools and communities we work in. 

All successful applicants to clinical roles will be asked to undertake an Enhanced Disclosure from the DBS/PVG.

We are an organisation that is fully committed to the safeguarding of children and vulnerable adults and take this responsibility seriously.

About You

You will:  

 • hold a recognised clinical qualification (in counselling, psychotherapy, clinical psychology, Art/Dance/Drama/Music Therapy)
 • hold recognised membership of a relevant professional body (BACP/ PTUK/ UKCP/NCS/BPS/BAPT)
 • have post qualified experience in a clinical role and an understanding of children, young people and schools
 • understand how schools work in partnership with clinical practitioners and the importance of these relationships
 • demonstrate knowledge and understanding of the importance of embedding Assessment and Formulation in clinical practice
 • understand the importance of working with systems around children and young people (e.g. school staff, parents, carers, external agencies)

  In addition, you will: 

 • hold a current DBS registered on the online update service (England & Wales)
 • provide proof of your eligible right to work in the UK
 • completion of our SDD form (which will be issued to you once successful)
 • provide proof of attendance at either external or Place2Be safeguarding training within the last 12 months. If this cannot be provided, you must commit to attending Place2Be safeguarding training.

  Finally, ensure you download, complete and return the attached availability grid by uploading the attachment as part of your application.

  1st Interview:  Monday 18th July or Wednesday 20th July – interviews will be online via Zoom

  If you share our core values of perseverance, integrity, compassion and creativity and have the counselling skills and patience to support some of the UK’s most vulnerable young people and families, we would love you to join us. It’s sensitive and demanding work – but hugely rewarding and fulfilling - you will be helping to give young people a brighter future.

  Please view/download the full Job Description and Person Specification on our website for further details

About Us

Gwybodaeth am y Rôl

Lleoliadau: Powys, Cymru
Diwrnodau: O ddydd Llun i ddydd Gwener
Oriau: Diwrnod Llawn 8.30am – 4.30pm, Hanner Diwrnod 8.30am – 12pm (Boreau), Hanner Diwrnod 1pm – 4.30pm (Prynhawniau)
Argaeledd: Hyblyg – ar y diwrnodau a’r oriau sy’n addas i chi. Noder mai gwaith cronfa gyflenwi hyblyg sydd dan sylw a hynny ar sail contract heb oriau.
Cyflog: rhwng £62 a £161 y dydd (yn dibynnu ar y rôl a’r lleoliad)


Rydym yn awyddus iawn i gael ceisiadau gan siaradwyr dwyieithog (Cymraeg/Saesneg).


Ydych chi’n Gwnselydd, yn Seicotherapydd neu’n Therapydd cymwysedig sydd am weithio gyda phobl ifanc fel Ymarferydd Iechyd Meddwl?

Ydych chi hefyd yn ddeinamig, yn gallu gweithio’n rhagweithiol ac yn chwilio am rôl amrywiol a chyffrous sy’n rhoi boddhad?

Rydym yn recriwtio staff i ddarparu cymorth therapiwtig i blant a phobl ifanc yn ardal awdurdod lleol Powys, lle’r ydym yn ddarparwr gwasanaeth cofrestredig. Gallai’r gwaith hwn gael ei gyflwyno wyneb yn wyneb neu ar-lein. Byddwch yn gweithio’n unol â model therapiwtig Place2Be sy’n golygu cynnal proses i asesu a fformwleiddio pob atgyfeiriad sy’n dod i law. Os gwelir bod cwnsela’n ymyriad priodol, darperir hyd at ddeg sesiwn, gan gynnal adolygiad yn sesiwn 7 gyda’r posibilrwydd o ymestyn y cyfnod os bydd hynny’n briodol o safbwynt clinigol.

Bydd y rôl hon hefyd yn cynnwys elfen o weithio’n systemig a datblygu perthnasoedd gwaith cadarnhaol gyda gweithwyr proffesiynol eraill yn yr ardal. 

Os bydd eich cais yn llwyddiannus a’ch bod yn ymuno â’n Cronfa Staff, gallech gael eich galw ar fyr rybudd ar y dyddiau pan fyddwch ar gael, i gyflwyno gwasanaethau yn unol â’r angen a nodwyd ac y cytunwyd arno.

Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae Place2Be wedi ymrwymo i gyfleoedd cyfartal ac atal arfer gwahaniaethol ac rydym yn bendant am annog ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn denu ceisiadau gan ymgeiswyr o grwpiau amrywiol.

Ar ben hynny, rydym yn awyddus iawn i ddenu ymgeiswyr gwryw i’n rolau clinigol er mwyn adlewyrchu amrywiaeth yr ysgolion partner a’r cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt. 

Gofynnir am Ddatgeliad Manwl gan y DBS/PVG ar gyfer pob ymgeisydd llwyddiannus am rôl glinigol.

Rydym yn sefydliad sydd wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed ac rydym yn cymryd y cyfrifoldeb hwn o ddifrif.

Gwybodaeth amdanoch chi

Byddwch/bydd gennych:

Gymhwyster clinigol cydnabyddedig (mewn cwnsela, seicotherapi, seicoleg glinigol, Therapi Celf/Dawns/Drama/Cerddoriaeth)
Aelodaeth gydnabyddedig o gorff proffesiynol perthnasol (BACP/PTUK/UKCP/NCS/BPS/BAPT)
Profiad ôl-gymhwyso mewn rôl glinigol ac yn deall plant, pobl ifanc ac ysgolion
Yn deall sut mae ysgolion yn gweithio ar y cyd ag ymarferwyr clinigol a phwysigrwydd y perthnasoedd hyn
Yn arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o bwysigrwydd gwreiddio Asesu a Fformwleiddio mewn ymarfer clinigol
Yn deall pwysigrwydd gweithio gyda’r systemau sydd o amgylch plant a phobl ifanc (e.e. staff yr ysgol, y rhieni, gofalwyr, asiantaethau allanol)
Ar ben hynny, byddwch: 

wedi ymgofrestru â’r DBS trwy wasanaeth diweddaru ar-lein DBS (Cymru a Lloegr)
yn darparu prawf o’ch hawl gymwys i weithio yn y Deyrnas Unedig
yn cwblhau ein ffurflen SDD (a anfonir atoch unwaith y bydd eich cais yn llwyddiannus)
yn darparu prawf o’ch presenoldeb ar gwrs hyfforddiant diogelu Place2Be neu gwrs allanol yn ystod y 12 mis diwethaf. Os na allwch ddarparu’r prawf hwn, bydd rhaid i chi ymrwymo i fynychu hyfforddiant diogelu Place2Be.
Yn olaf, gofalwch eich bod yn lawrlwytho, yn llenwi ac yn dychwelyd y grid argaeledd a atodwyd trwy lanlwytho’r atodyn yn rhan o’ch cais.

Cyfweliad cyntaf:  Dydd Llun 18 Gorffennaf neu ddydd Mercher 20 Gorffennaf – cynhelir y cyfweliadau ar-lein trwy Zoom

Os ydych chi’n rhannu ein gwerthoedd craidd sef dyfalbarhad, uniondeb, cydymdeimlad a chreadigrwydd a bod gennych y sgiliau cwnsela a’r amynedd i gynorthwyo rhai o’r bobl ifanc a’r teuluoedd mwyaf agored i niwed yn y Deyrnas Unedig, byddem wrth ein bodd petaech chi’n ymuno â ni. Mae’n waith sensitif sy’n gofyn llawer – ond yn rhoi boddhad a budd mawr iawn; a byddwch yn helpu pobl ifanc i sicrhau dyfodol mwy disglair.
 
I gael manylion pellach ewch i’n gwefan i lawrlwytho/gael golwg ar y Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person llawn.

Gwybodaeth amdanom ni

Place2Be yw’r elusen iechyd meddwl plant fwyaf blaenllaw sy’n darparu cymorth a datblygiad proffesiynol mewn ysgolion er mwyn gwella llesiant emosiynol plant, pobl ifanc, teuluoedd, athrawon a staff ysgol. Mae’r elusen yn darparu gwasanaeth iechyd meddwl sefydledig mewn bron 400 o ysgolion cynradd ac uwchradd yn y Deyrnas Unedig ac yn cefnogi cymuned ysgol sy’n cynnwys oddeutu 225,000 o blant a phobl ifanc.
 
Mae ein timau yn darparu amrediad o wasanaethau yn ein hysgolion partner i feithrin gwydnwch yn gynnar mewn bywyd trwy waith cwnsela, gwaith a chwarae creadigol, a chynorthwyo gallu’r plentyn i ymgysylltu â bywyd yr ysgol. Mae ein gwaith, sy’n canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar, yn rhan o’r ‘system CAMHS cynhwysfawr’.
 
Trwy ein rhaglen datblygu proffesiynol, rydym yn hyfforddi oddeutu 1200 o Gwnselwyr ar Leoliad bob blwyddyn, sy’n datblygu eu sgiliau a’u profiadau iechyd meddwl a chwnsela trwy ymarfer yn ein hysgolion partner. Rydym hefyd yn darparu nifer o raglenni datblygiad proffesiynol ynghylch iechyd meddwl a llesiant i arweinwyr ysgol, athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, er mwyn helpu i adeiladu ysgolion a chymunedau sy’n ‘iach yn feddyliol’ lle gall pob plentyn ffynnu a thyfu. 

 
Rydym yn parhau i arbrofi, treialu ac archwilio ffyrdd newydd o ddatblygu ein hymarfer ynghyd â rhannu addysg, arbenigedd a chanfyddiadau o’r dystiolaeth a’r gwerthusiadau trylwyr a gesglir gennym. Ei Huchelder Brenhinol Duges Caergrawnt yw ein Noddwr Brenhinol, a Place2Be yw un o’r elusennau partner a sefydlodd Heads Together. Rydym hefyd yn cydweithio ag amrediad o elusennau a sefydliadau arbenigol i fanteisio ar yr wybodaeth a’r arbenigedd gorau er mwyn llywio, datblygu a gwella deilliannau ar gyfer y plant, y teuluoedd a’r ysgolion a gefnogir gennym.

Gofynnwn fod ein tîm o staff yn rhannu ein gwerthoedd craidd, sef dyfalbarhad, uniondeb, cydymdeimlad a chreadigrwydd, a bod ganddynt y sgiliau a’r amynedd i helpu rhai o’r plant a’r teuluoedd mwyaf agored i niwed yn y Deyrnas Unedig.

Other jobs like this

  Location
  South Wales
  Department
  Learning and Practice (L&P)
  Advertising Salary
  £30,172 p.a
  Vacancy Type
  Permanent
  Careers Site Advertising End Date
  18 Sep 2022
  HoursHours Per Week:
  35
  Working Pattern
  Monday - Friday
  Location
  South Wales
  Department
  Learning and Practice (L&P)
  Advertising Salary
  £18,103 pro rata (from FTE of £30,172 p.a)
  Vacancy Type
  Permanent
  Careers Site Advertising End Date
  11 Sep 2022
  HoursHours Per Week:
  21
  Working Pattern
  Flexible on days but must include a Wednesday
  School Website URL
  https://www.ysgolharritudur.cymru/home-201.php
  Location
  Lewisham
  Department
  Learning and Practice (L&P)
  Advertising Salary
  pro rata (from FTE of £32,252 p.a)
  Vacancy Type
  Permanent
  Careers Site Advertising End Date
  29 Aug 2022
  HoursHours Per Week:
  21
  Working Pattern
  Monday, Wednesday, Thursday
  School Website URL
  https://www.cooperslane.lewisham.sch.uk/