Location
South Wales
Department
Learning and Practice (L&P)
Advertising Salary
£18,103 pro rata (from FTE of £30,172 p.a)
Vacancy Type
Permanent
Careers Site Advertising End Date
11 Sep 2022
HoursHours Per Week:
21
Working Pattern
Flexible on days but must include a Wednesday
School Website URL
https://www.ysgolharritudur.cymru/home-201.php

About The Role

Permanent
Hours: 21 per week
Days: TBC but will include a Wednesday

Location: Ysgol Harri Tudur / Henry Tudor School, Bush Hill, Pembroke, SA71 4RL
School URL:  https://www.ysgolharritudur.cymru/home-201.php

We welcome applications from bilingual (Welsh/English) speakers.

We are seeking an experienced supervisor, therapist and overall project manager for this new service in Ysgol Harri Tudur.

Our school based staff provide a range of services in our partner schools to build resilience early in life through a range of universal and targeted interventions:

 • therapeutic and psychoeducational group work
 • one to one counselling (largely delivered by counsellors on placement)
 • brief structured one to one work
 • online and face to face parenting training (delivered by Family Practitioners)
 • consultation with school staff

All of these support a child’s ability to engage in school life and also support the mental health of the whole school community.  Our work, focused on early intervention, is part of the ‘comprehensive CAMHS system’. 

What difference will I make, working as a School Project Manager at Place2Be? - Watch to see how you can change the lives of school children all across the UK:

  
 

The School Project Manager will oversee a whole school service in this secondary setting, providing a range of interventions from one to one counselling, group work, supporting teachers and parents and the school as a whole.  One to one counselling is largely undertaken by a team of volunteer counsellors on placement, so someone with supervision experience is essential for this role.

This is a great opportunity to work in schools, who have a commitment to the delivery of high impact pastoral care underpinned by early intervention and who value the benefits of having an in-school therapeutic service.  This is a new service at the secondary school and the Head Teacher is passionate about providing early intervention services.

Diversity and Inclusion

Place2Be is committed to equal opportunities and anti-discrimination practices and we positively encourage applications from all sections of the community. We are particularly interested in attracting applications from applicants from diverse groups.

Additionally, for our clinical roles we are particularly keen in attracting male candidates to reflect the diversity of the partner schools and communities we work in.

All successful applicants to clinical roles will be asked to undertake an Enhanced Disclosure from the DBS/PVG.

We are an organisation that is  fully committed to the safeguarding of children and vulnerable adults and take this responsibility seriously.

About You

The successful candidate:
 

Will have a recognised counselling or therapy qualification with substantial post-qualifying experience, along with a good knowledge of the school environment. Most important of all is your approach; we are an exciting, dynamic organisation doing amazing work so we're looking for people with the enthusiasm and commitment to match our own. 

You will:
 
 • holds a recognised clinical qualification (in counselling, psychotherapy, clinical psychology, Art/Dance/Drama/Music Therapy)
 • hold recognised membership of a relevant professional body(BACP/ PTUK/ UKCP/NCS/BPS)
 • a minimum of 1 years experience in a clinical role working therapeutically with children, young people and schools (Place2Be Placements will be considered)
 • experience of safeguarding child protection procedures andpolicy and commitment to safeguarding of children and vulnerable adults
 • has an understanding of how to manage an effective school based mental health project and managing and accounting for overall caseload
 • is able to build relationships through effective communication with all internal and external stakeholders 
 • can develop project plans into sensible, timely actions that meet the expectations of the school and more senior colleagues; understands the need for efficiency and timelines in delivery
Interview Date: Monday 19th September, online via Zoom
 
For an informal discussion about this role, please feel free to contact Emma Bell, the Area Manager – [email protected]

In return we offer you a range of fantastic benefits including:
 
 • Enhanced Annual Leave entitlement
 • Robust Learning and Development Programme
 • Contributory Pension Scheme
 • Life Assurance, 4x Annual Salary
 • Employee Assistance Programme
 • Mobile Phone Discounts (EE network)
 • Cycle purchase and season ticket loan schemes Extended maternity/paternity pay
If you share our core values of perseverance, integrity, compassion and creativity and have the counselling skills and patience to support some of the UK’s most vulnerable young people and families, we would love you to join us. It’s sensitive and demanding work – but hugely rewarding and fulfilling - you will be helping to give young people a brighter future.
 
Please view/download the full Job Description and Person Specification on our website for further details.
 

About Us

  Gwybodaeth am y Rôl

  Swydd Barhaol
  Oriau: 21 awr yr wythnos
  Diwrnodau: I’w cadarnhau, ond bydd dydd Mercher yn un ohonynt

  Lleoliad: Ysgol Harri Tudur / Henry Tudor School, Bush Hill, Penfro, SA71 4RL
  URL yr ysgol:  https://www.ysgolharritudur.cymru/home-201.php

  Croesewir ceisiadau gan siaradwyr dwyieithog (Cymraeg/Saesneg).

  Rydym yn chwilio am oruchwyliwr, therapydd a rheolwr prosiect cyffredinol profiadol ar gyfer y gwasanaeth newydd hwn yn Ysgol Harri Tudur.

  Mae ein staff mewn ysgolion yn darparu amrediad o wasanaethau yn ein hysgolion partner er mwyn meithrin gwydnwch yn gynnar mewn bywyd trwy amrediad o ymyriadau cyffredinol ac ymyriadau wedi’u targedu:

 • gwaith grŵp therapiwtig a seicoaddysgol
 • cwnsela un i un (a gyflwynir yn bennaf gan gwnselwyr ar leoliad)
 • gwaith un i un strwythuredig am gyfnod byr
 • hyfforddiant a chyngor rhianta ar-lein ac wyneb yn wyneb (a gyflwynir gan Ymarferwyr Teulu)
 • ymgynghori â staff yr ysgol
 • Mae’r rhain i gyd yn cefnogi gallu’r plentyn i ymgysylltu â bywyd yr ysgol a hefyd yn cefnogi iechyd meddwl cymuned yr ysgol gyfan. Mae ein gwaith, sy’n canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar, yn rhan o’r ‘system CAMHS cynhwysfawr’.

  Bydd Rheolwr Prosiect yr Ysgol yn goruchwylio gwasanaeth ysgol gyfan sy’n darparu amrediad o ymyriadau sy’n cwmpasu cwnsela un i un, gwaith grŵp, cefnogi athrawon a rhieni a’r ysgol gyfan. Cyflawnir y gwaith cwnsela un i un yn bennaf gan dîm o gwnselwyr gwirfoddol ar leoliad, felly bydd profiad goruchwylio yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

  Mae hwn yn gyfle gwych i weithio mewn ysgolion sydd wedi ymrwymo i gyflwyno gofal bugeiliol effeithiol iawn a ategir gan ymyriadau cynnar ac sy’n gwerthfawrogi manteision bod â gwasanaeth therapiwtig yn yr ysgol. Mae hwn yn wasanaeth newydd yn yr ysgol uwchradd ac mae’r Pennaeth yn frwd o blaid darparu gwasanaethau ymyrryd yn gynnar.

  Amrywiaeth a Chynhwysiant

  Mae Place2Be wedi ymrwymo i gyfleoedd cyfartal ac atal arfer sy’n gwahaniaethu ac rydym yn bendant am annog ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn denu ceisiadau gan ymgeiswyr o grwpiau amrywiol.

  Ar ben hynny, rydym yn awyddus iawn i ddenu ymgeiswyr gwryw i’n rolau clinigol er mwyn adlewyrchu amrywiaeth yr ysgolion partner a’r cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt. 

  Gofynnir am Ddatgeliad Manwl gan y DBS/PVG ar gyfer pob ymgeisydd llwyddiannus am rôl glinigol.

  Rydym yn sefydliad sydd wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed ac rydym yn cymryd y cyfrifoldeb hwn o ddifrif.

  Gwybodaeth amdanoch chi

  Yr ymgeisydd llwyddiannus:

  Bydd gennych gymhwyster cwnsela neu therapi cydnabyddedig a phrofiad ôl-gymhwyso, ynghyd â gwybodaeth dda am yr amgylchedd ysgol.  Yn ogystal, mae profiad o ddarparu goruchwyliaeth glinigol i eraill yn hanfodol gan y byddwch yn goruchwylio, yn cefnogi ac yn datblygu ein tîm o gwnselwyr ar leoliad.

  Rydym yn sefydliad cyffrous, deinamig sy’n cyflawni gwaith rhyfeddol felly rydym yn chwilio am bobl sydd yr un mor frwd ac ymroddedig â ni. 

  Byddwch/bydd gennych:

 • gymhwyster clinigol cydnabyddedig (mewn cwnsela, seicotherapi, seicoleg glinigol, Therapi Celf/Dawns/Drama/Cerddoriaeth)
 • aelodaeth gydnabyddedig o gorff proffesiynol perthnasol (e.e. BACP/UKCP/NCS/BPS/HCPC/BAPT)
 • profiad o ddarparu goruchwyliaeth glinigol
 • ·o leiaf un flwyddyn o brofiad mewn rôl glinigol yn cyflawni gwaith therapiwtig gyda phlant, pobl ifanc ac ysgolion (rhoddir ystyriaeth i leoliad Place2Be)
 • profiad o weithdrefnau a pholisïau diogelu/amddiffyn plant ynghyd ag ymrwymiad i ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed
 • yn deall sut i reoli prosiect iechyd meddwl effeithiol mewn ysgol
 • yn gallu meithrin perthnasoedd trwy gyfathrebu’n effeithiol â phob rhanddeiliad mewnol ac allanol
 • yn gallu datblygu cynlluniau prosiect yn gamau gweithredu synhwyrol, amserol sy’n bodloni disgwyliadau’r ysgol a chydweithwyr uwch, gan ddeall yr angen am effeithlonrwydd ac amserlenni cyflwyno

I drafod y rôl hon yn anffurfiol, mae croeso i chi gysylltu ag Emma Bell, Rheolwr Rhanbarthol [email protected]

Dyddiad y Cyfweliad: ddydd Llun 19 Medi, trwy Zoom

Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amrediad o fuddion gwych i chi, gan gynnwys:

 • Hawl i Wyliau Blynyddol Estynedig
 • Rhaglen Dysgu a Datblygu Gadarn
 • Cynllun Pensiwn Cyfrannol
 • Aswiriant Bywyd, 4 x Cyflog Blynyddol
 • Rhaglen Gymorth i Gyflogeion
 • Gostyngiadau ar Ffonau Symudol (Rhwydwaith EE)
 • Cynlluniau prynu beic a benthyciadau tocyn tymor
 • Tâl Mamolaeth/Tadolaeth Estynedig

Os ydych chi’n rhannu ein gwerthoedd craidd sef dyfalbarhad, uniondeb, cydymdeimlad a chreadigrwydd a bod y sgiliau cwnsela a’r amynedd gennych i gynorthwyo rhai o’r bobl ifanc a’r teuluoedd mwyaf agored i niwed yn y Deyrnas Unedig, byddem wrth ein bodd petaech chi’n ymuno â ni. Mae’n waith sensitif sy’n gofyn llawer – ond yn rhoi boddhad a budd mawr iawn; a byddwch yn helpu pobl ifanc i sicrhau dyfodol mwy disglair.
 
I gael manylion pellach ewch i’n gwefan i lawrlwytho/gael golwg ar y Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person llawn. 

Gwybodaeth amdanom ni

Place2Be yw’r elusen iechyd meddwl plant fwyaf blaenllaw sy’n darparu cymorth a datblygiad proffesiynol mewn ysgolion er mwyn gwella llesiant emosiynol plant, pobl ifanc, teuluoedd, athrawon a staff ysgol. Y llynedd, gweithiodd Place2Be yn uniongyrchol gyda 700 o ysgolion trwy ein hyfforddiant neu ein gwasanaethau iechyd meddwl yn yr ysgol, gan gyrraedd cymuned ysgol o fwy na 380,000 o ddisgyblion.

Mae ein timau yn darparu amrediad o wasanaethau yn ein hysgolion partner i feithrin gwydnwch yn gynnar mewn bywyd trwy waith cwnsela, gwaith a chwarae creadigol, a chynorthwyo gallu’r plentyn i ymgysylltu â bywyd yr ysgol. Mae ein gwaith, sy’n canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar, yn rhan o’r ‘system CAMHS cynhwysfawr’.
 
Trwy ein rhaglen datblygu proffesiynol, rydym yn hyfforddi oddeutu 1200 o Gwnselwyr ar Leoliad bob blwyddyn sy’n datblygu eu sgiliau a’u profiadau iechyd meddwl a chwnsela trwy ymarfer yn ein hysgolion partner. Rydym hefyd yn darparu nifer o raglenni datblygiad proffesiynol ynghylch iechyd meddwl a llesiant i arweinwyr ysgol, athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, er mwyn helpu i adeiladu ysgolion a chymunedau sy’n ‘iach yn feddyliol’ lle gall pob plentyn ffynnu a thyfu. 

Rydym yn parhau i arbrofi, treialu ac archwilio ffyrdd newydd o ddatblygu ein hymarfer ynghyd â rhannu addysg, arbenigedd a chanfyddiadau o’r dystiolaeth a’r gwerthusiadau trylwyr a gesglir gennym. Ei Huchelder Brenhinol Duges Caergrawnt yw ein Noddwr Brenhinol, a Place2Be yw un o’r elusennau partner a sefydlodd Heads Together. Rydym hefyd yn cydweithio ag amrediad o elusennau a sefydliadau arbenigol i fanteisio ar yr wybodaeth a’r arbenigedd gorau er mwyn llywio, datblygu a gwella deilliannau ar gyfer y plant, y teuluoedd a’r ysgolion a gefnogir gennym. Gofynnwn fod ein tîm o staff yn rhannu ein gwerthoedd craidd, sef dyfalbarhad, uniondeb, cydymdeimlad a chreadigrwydd a bod y sgiliau a’r amynedd ganddynt i helpu rhai o’r plant a’r teuluoedd mwyaf agored i niwed yn y Deyrnas Unedig.

Other jobs like this

  Location
  South Wales
  Department
  Learning and Practice (L&P)
  Advertising Salary
  £30,172 p.a
  Vacancy Type
  Permanent
  Careers Site Advertising End Date
  18 Sep 2022
  HoursHours Per Week:
  35
  Working Pattern
  Monday - Friday
  Location
  South Wales
  Department
  Learning and Practice (L&P)
  Advertising Salary
  £18,103 pro rata (from FTE of £30,172 p.a)
  Vacancy Type
  Permanent
  Careers Site Advertising End Date
  11 Sep 2022
  HoursHours Per Week:
  21
  Working Pattern
  Flexible on days but must include a Wednesday
  School Website URL
  https://www.ysgolharritudur.cymru/home-201.php
  Location
  Lewisham
  Department
  Learning and Practice (L&P)
  Advertising Salary
  pro rata (from FTE of £32,252 p.a)
  Vacancy Type
  Permanent
  Careers Site Advertising End Date
  29 Aug 2022
  HoursHours Per Week:
  21
  Working Pattern
  Monday, Wednesday, Thursday
  School Website URL
  https://www.cooperslane.lewisham.sch.uk/