Location
South Wales
Department
Learning and Practice (L&P)
Advertising Salary
£21,708 pro rota (FTE £36,181 p.a)
Vacancy Type
Fixed Term
Careers Site Advertising End Date
22 Aug 2022
HoursHours Per Week:
21
Working Pattern
Wednesday - Friday

About The Role

Fixed Term: 12 months
Hours: 21 p/w
Days: TBC
Salary: £21,708 pro rota
Location: Remote Working 

 
Place2Be is a leading children’s mental health charity with over 25 years’ experience working with pupils, families, and staff in UK schools.  Our vision is for all children and young people to have the support they need to build lifelong coping skills and thrive. 

We are seeking to recruit an exceptional, enthusiastic, and compassionate person to join the Wales Team as an Assistant Area Manager. This is an exciting and rewarding opportunity to join an innovative and dynamic charity focused on improving children’s mental health; providing the vital support children need to build life-long coping skills to thrive. 

 

As an Assistant Area Manager, you will assist the Area Manager by providing capacity support within their areas. You will be responsible for a small team of School Based Staff who deliver awide range of services across primary and secondary schools in the region and will work closely with the Area Manager and clinical supervisors to ensure that services are delivered to the highest standards. 

Celebrating the voices and lived experiences of children and young people and ensuring these are at the heart of the service we provide you will work directly with schools offering in-school mental health support for pupils, families, and school staff.

Collaboration and partnership work are at the heart of this role. Working with the Area Manager you will ensure that all aspects of this delivery are part of a multi-agency approach to create multiple pathways to ease access for young people and families to support their wellbeing.
 
You will bring passion and strong organisational skills to the team during this exciting period of opportunity for the organisation.

We are particularly interested in attracting applications from applicants from diverse groups, ability to communicate bi lingually in Welsh would be an advantage.
 
You will:

 • ensure high quality clinical practice and delivery of a full and effective service in all Place2Be schools 
 • establish and maintain positive and active relationships with head teachers and governing bodies in partner schools
 • undertake regular line management responsibilities of team members, reviewing on an ongoing basis delivery components in line with agreed outputs and KPIs
 • analyse and use service data from your team and schools to inform and improve your team’s performance
 • with the support of your Area Manager support people development; nurture skills and talent across your team to enable people to grow and develop

 

Aside from working for a fantastic cause and with wonderful people, other Place2Be benefits include:

 • Enhanced Annual Leave entitlement
 • Extensive Learning and Development Programme
 • Contributory Pension Scheme
 • Life Assurance, 4x Annual Salary
 • Employee Assistance Programme
 • Mobile Phone Discounts (EE Network)
 • Cycle purchase and season ticket loan schemes

 

Please view/download the full Job Description and Person Specification on our website for further details; www.place2be.org.uk.

 

Please feel free to contact Manjit Dehal for an informal discussion about the role by emailing [email protected]

 

Recruitment process

 

Closing date for receipt of all applications: 22/08/22

Interview date: 14/09/22

 
Diversity and Inclusion

Place2Be is committed to equal opportunities and anti-discrimination practices and we positively encourage applications from all sections of the community. We are particularly interested in attracting applications from applicants from diverse backgrounds as they are underrepresented.

Additionally, for our clinical roles we are particularly keen in attracting male candidates to reflect the diversity of the partner schools and communities we work in. 

All successful applicants to clinical and some non-clinical roles will be asked to undertake an Enhanced Disclosure from the DBS/PVG.

 

 

Teitl y Swydd:  Rheolwr Ardal Cynorthwyol

Yn adrodd i: Cyfarwyddwr Cymru

Oriau: 21 awr yr wythnos

Cyflog:  £21,708 (pro rata)

Contract cychwynnol cyfnod penodol am 1 flwyddyn

 

Place2Be yw’r elusen iechyd meddwl plant fwyaf blaenllaw sydd â mwy na 25 mlynedd o brofiad o weithio gyda disgyblion, teuluoedd a staff yn ysgolion y Deyrnas Unedig. Ein gweledigaeth yw bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael y cymorth y mae arnynt ei angen i ddatblygu sgiliau ymdopi gydol oes a ffynnu.

Rydym am recriwtio unigolyn arbennig, llawn brwdfrydedd a chydymdeimlad i ymuno â Thîm Cymru fel Rheolwr Ardal Cynorthwyol. Dyma gyfle cyffrous a buddiol i ymuno ag elusen arloesol a deinamig sy’n canolbwyntio ar wella iechyd meddwl plant; gan ddarparu’r cymorth hanfodol y mae ar blant ei angen i ddatblygu sgiliau ymdopi gydol oes er mwyn ffynnu

 

Fel Rheolwr Ardal Cynorthwyol, byddwch yn helpu’r Rheolwr Ardal trwy gefnogi capasiti yn eu hardaloedd. Byddwch yn gyfrifol am dîm bach o staff sy’n darparu ystod eang o wasanaethau mewn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd yn yr ardal, a byddwch yn gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Ardal a goruchwylwyr clinigol i sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir yn bodloni’r safonau uchaf. 

Byddwch yn dathlu lleisiau a phrofiadau bywyd plant a phobl ifanc ac yn sicrhau bod y rhain wrth wraidd y gwasanaeth a ddarparwn, gan weithio’n uniongyrchol gyda’r ysgolion i gynnig cymorth iechyd meddwl yn yr ysgol i ddisgyblion, teuluoedd a staff yr ysgol.

Mae cydweithredu a gweithio mewn partneriaeth wrth wraidd y rôl hon. Gan weithio gyda’r Rheolwr Ardal, byddwch yn sicrhau bod pob agwedd ar y gwaith cyflwyno yn rhan o ddull gweithredu amlasiantaeth er mwyn creu amrywiaeth o lwybrau sy’n ei gwneud yn haws i bobl ifanc a theuluoedd gael cymorth o ran eu llesiant.
 
Byddwch yn cyfrannu angerdd a sgiliau trefnu i’r tîm ar adeg gyffrous a llawn cyfleoedd i’r sefydliad.

Mae gennym ddiddordeb penodol mewn denu ceisiadau oddi wrth grwpiau amrywiol. Byddai’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg yn fantais.
 
Byddwch chi’n:

 • sicrhau ymarfer clinigol o safon uchel ac yn cyflwyno gwasanaeth llawn ac effeithiol yn holl ysgolion Place2Be
 • sefydlu ac yn cynnal perthnasoedd cadarnhaol a gweithredol â phenaethiaid a chyrff llywodraethu yn yr ysgolion partner
 • ymgymryd yn rheolaidd â chyfrifoldebau rheolaeth linell ar gyfer aelodau o’r tîm gan adolygu’r elfennau cyflwyno yn barhaus yn unol â’r allbynnau a’r dangosyddion perfformiad allweddol y cytunwyd arnynt
 • dadansoddi ac yn defnyddio data gwasanaeth o’ch tîm a’ch ysgolion i lywio a gwella perfformiad eich tîm
 • mynd ati, gyda chymorth eich Rheolwr Ardal, i gefnogi datblygu pobl, gan feithrin sgiliau a doniau ar draws eich tîm er mwyn galluogi pobl i dyfu a datblygu

 Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae Place2Be wedi ymrwymo i gyfleoedd cyfartal ac atal arfer sy’n gwahaniaethu ac rydym yn bendant am annog ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn denu ceisiadau gan ymgeiswyr o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME).

Gofynnwn fod ein tîm o staff yn rhannu ein gwerthoedd craidd, sef dyfalbarhad, uniondeb, cydymdeimlad a chreadigrwydd.

 

Yn ogystal â gweithio gyda phobl wych dros achos arbennig, mae Place2Be hefyd yn cynnig y manteision canlynol:

 • Hawl i Wyliau Blynyddol estynedig
 • Rhaglen Dysgu a Datblygu Helaeth
 • Cynllun Pensiwn Cyfrannol
 • Aswiriant Bywyd, 4x Cyflog Blynyddol
 • Rhaglen Gymorth i Gyflogeion
 • Gostyngiadau ar Ffonau Symudol (Rhwydwaith EE)
 • Cynlluniau prynu beic a benthyciadau tocyn tymor

 

 

I gael rhagor o fanylion ewch i’n gwefan i weld/lawrlwytho’r Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person llawn www.place2be.org.uk.

 

I drafod y rôl yn anffurfiol, mae croeso i chi gysylltu â Manjit Dehal trwy anfon e-bost i’r cyfeiriad [email protected]

 

Y broses recriwtio

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn pob cais: 22/08/22

 

Dyddiad y cyfweliad: 16/09/22

 

Amrywiaeth a Chynhwysiant

 

Mae Place2Be wedi ymrwymo i gyfleoedd cyfartal ac atal arfer sy’n gwahaniaethu, ac rydym yn bendant am annog ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn denu ceisiadau gan ymgeiswyr o grwpiau amrywiol.

Gofynnir am Ddatgeliad Manwl gan y DBS/PVG ar gyfer pob ymgeisydd llwyddiannus am rôl glinigol.

About You

The successful candidate will have:

 • a Management qualification
 • experience as a collaborative team player, concerned with team success as well as individual performance
 • experience of managing small teams which may be multidisciplinary in nature to deliver locality/service objectives
 • a track record of delivering results with quality outcomes, measured to key performance indicators
 • experience managing health / social care / education services in either the statutory or voluntary sector
 • demonstrable experience in leading clinical services for children and young people
 
In return we offer you a range of fantastic benefits including:
 • Enhanced Annual Leave entitlement
 • Robust Learning and Development Programme
 • Contributory Pension Scheme
 • Life Assurance, 4x Annual Salary
 • Employee Assistance Programme
 • Mobile Phone Discounts (EE Network)
 • Cycle purchase and season ticket loan schemes
 • Extended Maternity/Paternity Pay
If you share our core values of perseverance, integrity, compassion and creativity and have the counselling skills and patience to support some of the UK’s most vulnerable young people and families, we would love you to join us. It’s sensitive and demanding work – but hugely rewarding and fulfilling - you will be helping to give young people a brighter future.
 
Please view/download the full Job Description and Person Specification on our website for further details.

About Us

Place2Be is the leading children's mental health charity providing in-school support and expert professional development to improve the emotional wellbeing of children and young people, families, teachers and school staff. The charity currently provides an embedded mental health service in almost 400 UK primary and secondary schools supporting a school community of around 225,000 children and young people. 
 
Our teams provide a range of services in our partner schools to build resilience early in life through counselling, creative work and play and support a child’s ability to engage in school life.  Our work, focused on early intervention, is part of the ‘comprehensive CAMHS system’. 
 
Through our professional development programme, we are training c1200 Counsellors on Placement each year who build their mental health and counselling skills and experience through practice in our partner schools. We also provide a range of professional development programmes on mental health and wellbeing for school leaders, teachers and other professionals who work with children and young people, so we can help to build ‘mentally healthy’ schools and communities where all children can thrive and flourish.    
 
We continue to pilot, trial and explore new ways in which we can develop our practice as well as share learning, expertise and findings from the robust evidence and evaluation we gather. HRH The Duchess of Cambridge is our Royal Patron and Place2Be is one of the founding charity partners of Heads Together. We also work collaboratively with a range of charities and expert organisations to leverage best-in-class knowledge and expertise to inform, develop and improve outcomes for the children, families and schools we support.    We ask our staff team to share our core values of perseverance, integrity, compassion and creativity, and to have the skills and patience to support some of the UK’s most vulnerable children and families.

Other jobs like this

  Location
  Head Office, 175 St John Street
  Department
  Legal and Compliance
  Advertising Salary
  £35,000 p.a
  Vacancy Type
  Permanent
  Careers Site Advertising End Date
  15 Aug 2022
  HoursHours Per Week:
  35
  Location
  Head Office, 175 St John Street
  Department
  Learning and Practice (L&P)
  Advertising Salary
  £25,000 p.a
  Vacancy Type
  Permanent
  Careers Site Advertising End Date
  29 Aug 2022
  HoursHours Per Week:
  35
  Working Pattern
  Monday - Friday
  Location
  Head Office, 175 St John Street
  Department
  CEO
  Advertising Salary
  £40,000 p.a depending on experience
  Vacancy Type
  Permanent
  Careers Site Advertising End Date
  25 Aug 2022
  HoursHours Per Week:
  35
  Working Pattern
  Monday - Friday